Menu
Your Cart

How to make order

ຂັ້ນຕອນທີ 1

ເລືອກສິນຄ້າທີ່ທ່ານຕ້ອງການມາແລ້ວເລືອກລາຍລະອຽດໃຫ້ຄົບຖ້ວນເຊັ່ນ:

ສີ, ຂະໜາດ, ຈຳນວນ ແລ້ວຄິກໃສ່ ເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າ



ຂັ້ນຕອນທີ 2

ຄິກທີ່ຮູບກະຕ່າແລ້ວຈະປະກົດໜ້າຕ່າງໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກການຊຳລະໄດ້ 2 ແບບຄື:

ເບີ່ງກະຕ່າ: ທ່ານສາມາດສັ່ງຊື້ແບບເລືອກຊຳລະຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເພີ່ມໃສ່ກະຕ່າໄດ້

ຊຳລະເງິນ: ແມ່ນການສັ່ງຊື້ສິ່ງທີ່ທ່ານເພີ່ມເຂົ້າກະຕ່າທັງໝົດ


ຂັ້ນຕອນທີ 3

 (ກໍລະນີທີ່ທ່ານກົດຊຳລະເງິນ)

ແມ່ນຈະປະກົດໜ້າຕ່າງນີ້ຂຶ້ນມາແລ້ວໃຫ້ທ່ານເລືອກຊ່ອງທາງການຈ່າຍເງິນເຊັ່ນ:

ໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານ

ຈ່າຍເງິນສົດທີ່ບໍລິສັດ


ຂັ້ນຕອນທີ 4

ຈາກນັ້ນໃຫ້ທ່ານເລືອກ Confirm Order


ຊ່ອງທາງການຊຳລະຄື:

1. ເງິນສົດຈ່າຍຢູ່ຫ້ອງການ (ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບເງີນຢວນ)

2. ຜ່ານລະບົບກະເປົາເງິນຂອງ www.58snail.com (ຖ້າຫາກລູກຄ້າໄດ້ເຕີມໄວ້)

3. ໂອນເງິນທະນາຄານ

MR. XU XINGMIN: - ເລກບັນຊີ(LAK): 016120001422236001

                                      - ເລກບັນຊີ(USA): 016120101422236001

                                      - ເລກບັນຊີ(THB): 016120201422236001

ໝາຍເຫດ: ຖ້າລູກຄ້າໂອນເງິນມາຊຳລະ ກະລຸນາຖ່າຍຮູບໃບໂອນແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານບໍລິສັດຮັບຮູ້.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ

1. ຄ່າສິນຄ້າ

ໝາຍເຫດ: ລູກຄ້າຕ້ອງຊຳລະກ່ອນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຈະຈັດຊື້ໃຫ້

2. ຄ່າຂົນສົ່ງພາຍໃນຈີນ(ຖ້າມີ)

ໝາຍເຫດ: ບາງຮ້ານຢູ່ໃນຈີນຈະແຈ້ງໃຫ້ເຮົາຮັບຮູ້ຫຼັງຈາກຈັດຊື້, ຖ້າທາງຮ້ານຕ້ອງຄິດໄລ່ຄ່າຂົນສົ່ງພາຍໃນເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຊາບກ່ອນຢືນຢັນການຈັດຊື້.

3. ຄ່າຂົນສົ່ງຈາກຈີນມາລາວ(ຄິດໄລ່ຕາມນໍ້າໜັກຕົວຈິງ)

ຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມ

ກໍລະນີຫາກທ່ານເລືອກຊຳລະແບບເບີ່ງກະຕ່າໃຫ້ທ່ານຄິກທີ່ການສັ່ງຊື້ບາງລາຍການ


ຈະປະກົດໜ້າຕ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໃຫ້ທ່ານຄິກເລືອກສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການແລ້ວຄິກຊຳລະເງິນ